บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย | หน้า 29 | ความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นอยู่ทีกรุงเทพฯ